něco ke stažení
 
  CNW:Counter
 Soubory ke stažení jsou spíše pro interní potřeby naší skupiny, ale některé věci se budou hodit jistě každému. 
Soubory jsou ve formátu pdf. Prohlížeč Acrobat Reader si múžete zdarma stáhnout ze Slunečnice nebo Stahuj.

 Elektronika:
 oscilátory
 modulace a demodulace
 operační zesilovače
 tranzistorové klopné obvody
 diodové a tranzistorové spínače
 základní přehled technologie integrovaných obvodů a jejich pouzder

 01A) stejnosměrný elektrický proud
 01B) usměrňovače a filtry
 02A) elektrický odpor
 02B) stabilizátory napětí
 03A) Ohmův zákon
 03B) tranzistorové zesilovače
 04A) práce a výkon stejnosměrného proudu
 04B) modulace a směšovače
 05A) tepelné elektrárny
 05B) polovodičové diody
 06A) funkční části spínacích přístrojů
 06B) tranzistory bipolární
 07A) elektrické přístroje
 07B) magnetické pole
 08A) rozdělení elektrických strojů
 08B) soustava s otočným magnetem a rezonanční
 09A) spínací přístroje
 09B) tyristor, řízené usměrňovače
 10A) elektrostatické pole
 10B) polovodičové paměti
 11A) kontakty spínacích přístrojů
 11B) střídavý proud
 12A) transformátory
 12B) signalizace
 13A) režimy práce transformátoru
 13B) zpětná vazba v zesilovači
 14A) rozvod elektrické energie
 14B) kódy dvojkových číslic
 15A) jaderná elektrárna
 15B) kroužkový motor
 16A) synchronní alternátory
 16B) klopné obvody
 17A) synchronní motor
 17B) měření neelektrických veličin elektrickými metodami
 18A) Asynchronní motory
 18B) tranzistory unipolární
 19A) spouštění a řízení otáček 3-fázových asynchronních motorů
 19B) základní logické funkce
 20A) jednofázový asynchronní motor
 20B) triak, diak
 21A) stejnosměrná dynama a motory
 21B) měření napětí, proudu a odporu
 22A) odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice
 22B) soustava magnetoelektrická a feromagnetická
 23A) vodní elektrárny
 23B) polovodičové součástky řízené světlem
 24A) elektrické zdroje světla
 24B) soustava indukční s postupným polem a tepelná
 25A) elektrická trakce
 25B) výkon 1-fázového a 3-fázového proudu

 Elektrotechnika:
 soustava jednotek SI
 průřezy vodičů Al a Cu a jejich jištění

 Matematika:

 Občanská nauka a právo a psychologie:
 národ a stát, Ústava, rozdělení soudů
 filozofie, náboženství
 struktura obecné psychologie, temperamentové vlastnosti, vývojová období

 Ekonomie:
 základní pojmy
 bankovní systém

 Český jazyk - literatura
 01A) lidová slovesnost a vývoj české balady
 02A) počátky literatury na našem území
 03A) Husitská literatura, Mistr Jan Hus, odraz husitství v nové české literatuře
 04A) renesance a humanismus v české a světové literatuře
 05A) literatura doby pobělohorské, Jan Ámos Komenský
 06A) shody a odlišnosti dvou generací národního obrození
 07A) romantismus v české a světové literatuře
 08A) počátky realismu v české literatuře
 09A) literatura 60. a 70. let 19.století
 10A) Ruchovci  a Lumírovci
 11A) realismus v české a světové literatuře
 12A) umělecké směry na přelomu 19. a 20. století
 13A) vývoj dramatu do konce 19. století
 14A) česká meziválečná poezie
 15A) česká meziválečná próza
 16A) česká poezie po roce 1945
 17A) poválečná česká oficiální próza
 18A) osobnosti exilové a samizdatové literatury od 1969-1989
 19A) česká historická próza
 20A) odraz válek v literatuře
 21A) humor a satira v literatuře
 22A) ženské osobnosti v literatuře
 23A) české a světové drama 20. století
 24A) téma přírody a venkova v literatuře
 25A) Praha v literatuře

 Český jazyk - mluvnice
 01B) základní tendence vývoje češtiny
 02B) jazyk a vrstvy jazyka
 03B) slovní zásoba a její obohacování
 04B) jazykověda a její disciplíny
 05B) slova jednoznačná a mnohoznačná
 06B) slovní zásoba a její rozvrstvení
 07B) věta jednočlenná a dvojčlenná
 08B) souvětí podřadné
 09B) věty podle postoje mluvčího k vyjadřované skutečnosti větných významů
 10B) mluvnická stavba věty
 11B) souvětí souřadné
 12B) slovní druhy
 13B) zájmena
 14B) slovesa
 15B) slova neohebná
 16B) získávání informací, knihovny
 17B) obecné poučení o slohu
 18B) styl publicistický
 19B) styl prostě sdělovací
 20B) styl odborný
 21B) styl umělecký
 22B) styl řečnický
 23B) vývoj českého pravopisu
 24B) styl administrativní
 25B) základní pravidla českého pravopisu
 

 Copyright Zdenalos 2004